ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม
โดย วารสาร PTT NGV FOCUS  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx

           จากข้อจำกัดของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และด้วยคุณสมบัติของก๊าซ NGV ที่มีสถานะเป็นไอใช้งานที่แรงดันต่ำ จึงจัดเก็บก๊าซในถังได้น้อย จำเป็นต้องขนส่งก๊าซด้วยรถขนส่งเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซ NGV เติบโตขึ้นมากและเกิดปัญหาก๊าซขาดในบางช่วงเวลา ปตท. จึงพยายามบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มสุกรให้เป็นก๊าซชีวภาพอัดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซ NGV นำไปให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง NGV ที่จำหน่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ด้วย

5

           โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio – Methane Gas) หรือเรียกสั้นๆว่า CBG แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มสุกรของบริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จำกัด โดยโครงการฯ ได้ใช้วัตถุดิบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ มูลสุกรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีสุกรจำนวน 35,000 ตัว หรือได้วัตถุดิบประมาณ 10 – 20 ตัว/วัน ผสมรวมกับน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรประมาณ 200ลูกบาศก์ฟุต/วัน และรวมกับวัตถุดิบซึ่งได้จากส่วนที่ 2 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ หญ้าเลี้ยงช้างหมักที่มีอายุประมาณ 30 – 45 วัน และให้ผลผลิตประมาณ 20 – 23 ตัน/วัน

6

          โดยเมื่อนำวัตถุดิบทั้งหมด มาผ่านกระบวนการทางเทคนิค จะได้ก๊าซ CBG ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซ NGV ที่ใช้ในรถยนต์และมีมาตรฐานตรงตามการรับรองของกรมธุรกิจพลังงาน โครงการนำร่องผลิต CBG แห่งแรกนี้ สามารถผลิตก๊าซ CBG ได้ประมาณ 6 ตัน/วัน และสามารถเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเติมในรถยนต์ได้ประมาณ 500 คัน/วัน หรือใช้เติมในรถขนส่ง รถปิกอัพขนาดใหญ่ได้ 40 คัน/วัน ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณปีละ 2.2 ล้านลิตร ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการรับซื้อก๊าซ CBG จากโรงผลิตก๊าซฯ เพื่อไปจำหน่ายในสถานีบริการ NGV ของ ปตท. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วยลดภาระต้นทุนการขนส่งก๊าซฯ ลงได้กว่า 2 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่ต้องขนส่งก๊าซ NGV ขึ้นมากจาก จ.กำแพงเพชร อีกทั้งยังลดการใช้น้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงในรถขนส่งลงได้กว่า 3.2 แสนลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.6 ล้านบาท/ปี

4

           นอกจากนี้ ปตท. ยังร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำรวจแหล่งก๊าซชีวภาพที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซ CBG เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ โดยเน้นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซฯ รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก และมีแผนร่วมมือกับเอกชนในการผลิตก๊าซ CBG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ NGV และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า CBG ถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซฯ แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

           แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะสามารถพัฒนาพลังงานทางเลือกได้มากขึ้นเท่าใด ก็ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่เราควรจะมาทบทวนการใช้พลังงาน คิดให้มากก่อนใช้ และใช้อย่างรู้คุณและรู้ค่าไปพร้อมๆกัน

Comment

Comment:

Tweet