ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม
โดย วารสาร PTT NGV FOCUS  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx

           จากข้อจำกัดของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ และด้วยคุณสมบัติของก๊าซ NGV ที่มีสถานะเป็นไอใช้งานที่แรงดันต่ำ จึงจัดเก็บก๊าซในถังได้น้อย จำเป็นต้องขนส่งก๊าซด้วยรถขนส่งเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการใช้ก๊าซ NGV เติบโตขึ้นมากและเกิดปัญหาก๊าซขาดในบางช่วงเวลา ปตท. จึงพยายามบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ่ายก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มสุกรให้เป็นก๊าซชีวภาพอัดที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซ NGV นำไปให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง NGV ที่จำหน่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ด้วย

5

           โครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio – Methane Gas) หรือเรียกสั้นๆว่า CBG แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มสุกรของบริษัท มงคล แอนด์ ซันส์ฟาร์ม จำกัด โดยโครงการฯ ได้ใช้วัตถุดิบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ มูลสุกรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีสุกรจำนวน 35,000 ตัว หรือได้วัตถุดิบประมาณ 10 – 20 ตัว/วัน ผสมรวมกับน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรประมาณ 200ลูกบาศก์ฟุต/วัน และรวมกับวัตถุดิบซึ่งได้จากส่วนที่ 2 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ หญ้าเลี้ยงช้างหมักที่มีอายุประมาณ 30 – 45 วัน และให้ผลผลิตประมาณ 20 – 23 ตัน/วัน

6

          โดยเมื่อนำวัตถุดิบทั้งหมด มาผ่านกระบวนการทางเทคนิค จะได้ก๊าซ CBG ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซ NGV ที่ใช้ในรถยนต์และมีมาตรฐานตรงตามการรับรองของกรมธุรกิจพลังงาน โครงการนำร่องผลิต CBG แห่งแรกนี้ สามารถผลิตก๊าซ CBG ได้ประมาณ 6 ตัน/วัน และสามารถเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเติมในรถยนต์ได้ประมาณ 500 คัน/วัน หรือใช้เติมในรถขนส่ง รถปิกอัพขนาดใหญ่ได้ 40 คัน/วัน ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณปีละ 2.2 ล้านลิตร ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการรับซื้อก๊าซ CBG จากโรงผลิตก๊าซฯ เพื่อไปจำหน่ายในสถานีบริการ NGV ของ ปตท. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งช่วยลดภาระต้นทุนการขนส่งก๊าซฯ ลงได้กว่า 2 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่ต้องขนส่งก๊าซ NGV ขึ้นมากจาก จ.กำแพงเพชร อีกทั้งยังลดการใช้น้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงในรถขนส่งลงได้กว่า 3.2 แสนลิตร/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.6 ล้านบาท/ปี

4

           นอกจากนี้ ปตท. ยังร่วมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำรวจแหล่งก๊าซชีวภาพที่มีศักยภาพในการผลิตก๊าซ CBG เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ โดยเน้นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซฯ รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก และมีแผนร่วมมือกับเอกชนในการผลิตก๊าซ CBG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ NGV และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า CBG ถือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซฯ แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

           แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะสามารถพัฒนาพลังงานทางเลือกได้มากขึ้นเท่าใด ก็ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่เราควรจะมาทบทวนการใช้พลังงาน คิดให้มากก่อนใช้ และใช้อย่างรู้คุณและรู้ค่าไปพร้อมๆกัน

รู้ใจรู้จัก แล้วจะรัก NGV…?

posted on 14 Aug 2015 23:49 by maggievaccaro

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร PTT NGV FOCUS  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


banner5

ใช้รถ NGV ให้อุ่นใจ ปลอดภัยตลอดการใช้งาน

             หนึ่งในอุบัติเหตุบนท้องถนนที่พบหลายครั้งในปัจจุบันคือ อุบัติเหตุไฟไหม้รถก๊าซ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น ยังสร้างความวิตกกังวลต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย Insight& Innovation ฉบับนี้ จึงขอเล่าถึงเหตุการณ์ของการเกิดไฟไหม้ในรถใช้ก๊าซ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้รถ NGV และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ NGV ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากการกระทำของทุกท่านมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้รถ NGV นั่นเอง

             สาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุไฟไหม้ในรถใช้ก๊าซ NGV มาจากการที่มีเชื้อเพลิงรั่วไหลระหว่างการใช้งานไม่ว่าจะเป็น  น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล หรือก๊าซ ประกอบกับมีประกายไฟจากภายในหรือภายนอกรถเกิดขึ้นก็มีโอกาสเกิดไฟลุกไหม้ได้ เช่น กรณีเฉี่ยวชนอย่างรุนแรง อาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลพร้อมมีประกายไฟเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้

658170-topic-ix-0

             จากสาเหตุในเบื้องต้น ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ทำให้เกิดไฟไหม้ คือ เชื้อเพลิง ความร้อนหรือประกายไฟและอากาศ หากผู้ใช้สามารถควบคุมองค์ประกอบตัวใดใน 3 องค์ประกอบได้ ก็สามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้ เช่น รถ NGV มีปัญหาสายไฟหมดอายุการใช้งาน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และในขณะนั้นมีเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟไหม้ได้หากผู้ใช้รถสามารถควบคุมสาเหตุที่ทำให้ก๊าซรั่วได้ ก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างแน่นอน

             อุบัติเหตุไฟไหม้ สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงได้ โยการบำรุงรักษาระบบก๊าซ ให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสามารถทำได้ ดังนี้

ผู้ใช้รถ NGV              ผู้ใช้รถ NGV จำนวนมากขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์  NGV คือ เมื่อทำการติดตั้ง NGV เรียบร้อยแล้ว ไม่นำรถมาตรวจระบบก๊าซ ณ ศูนย์ติดตั้ง NGV อย่างสม่ำเสมอ หรือละเลยการนำรถมาตรวจและทดสอบอุปกรณ์ NGV และถัง CNG  กับผู้ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด หากมีก๊าซรั่วในระบบหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย/หมดอายุการใช้งาน ผู้ใช้รถ NGV ไม่ทรายปัญหา จึงไม่สามารถทำการแก้ไข ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใช้ควรปฏิบัติ คือ

             1.นำรถเข้าตรวจระบบก๊าซ NGV อย่างน้อยทุกๆ 20,000 กิโลเมตร โดยศูนย์ติดตั้ง NGV ที่ได้มาตรฐาน              2.นำรถไปตรวจและทดสอบอุปกรณ์ NGV และถัง CNG กับผู้ตรวจและทอสอบอุปกรณ์ฯ ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด              3.ทำการตรวจเช็คระบบก๊าซและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเองเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เมื่อรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ NGV แล้ว มารู้ถึงขั้นตอนหากรถ NGV เกิดก๊าซรั่ว

             1.เมื่อได้กลิ่นก๊าซ ให้ดับเครื่องยนต์ทันที เพื่อตัดสายจ่ายเชื้อเพลิงทั้งก๊าซ NGV และน้ำมัน              2.เปิดกระจกหรือประตูรถ เพื่อระบายอากาศภายในรถ              3.ปิดวาล์วที่ถัง  CNG เพื่อหยุดการไหลของก๊าซ และห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ              4.กรณีเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิง 2 ชนิดหรือเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วม หากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีก๊าซรั่วเพิ่มให้นำรถเข้าไปยังศูนย์ติดตั้งฯ เพื่อตรวจสอบต่อไป โดยใช้ระบบน้ำมันก่อน เพื่อความปลอดภัย              5.หากเกิดไฟไหม้ที่ตัวรถให้ดับเครื่องยนต์ เพื่อตัดการทำงานของโซลินอยล์วาล์ว และรีบออกห่างจากรถหรือพยายามดับไฟที่แหล่งกำเนิด โดยใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม เช่น ผงเคมีชนิด ABC หากพิจารณาว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยเหลือทันที

 

thumb

 

ผู้ติดั้งอุปกรณ์ NGV